Menu
Emiel Claeys

Emiel Claeys

Frederic Schobben

Frederic Schobben

Frederic Schobben

Frederic Schobben

Steven Sleypen

Steven Sleypen

Natascha Pieters

Natascha Pieters

Steven Sleypen

Steven Sleypen

Korneel Vermeulen

Korneel Vermeulen

Landschapsontwikkeling

Het landschap is vandaag de dag meer en meer ook ontwerp-object. Landschapsontwerp stemt de wensen van uiteenlopende stakeholders op een kwalitatieve manier op elkaar af en maakt zo concrete, maatschappelijk wenselijke realisaties op het terrein mogelijk. Het is duidelijk dat dit een specifieke kennis en expertise vergt. De opleiding bachelor na bachelor vormt competente professionals die beschikken over de nodige analytische en synthetische vermogens om het landschap zelfstandig en kritisch te lezen en op basis hiervan creatieve én gemotiveerde ontwerp-, inrichtings- en beheervoorstellen te doen.

In het eerste kwartaal van de opleiding leer je vooral het hedendaagse landschap te doorgronden door inzicht te verwerven in de manier waarop het als een relatiesysteem tot stand is gekomen. In het tweede kwartaal verschuift de focus naar de planning van het toekomstige landschap. Hier gaat de aandacht onder meer naar methodieken om aan landschapsontwerp te doen en naar de manier waarop professionele ontwerpbureaus hiermee aan de slag gaan. In het derde kwartaal wordt deze expertise gekoppeld aan het instrumentarium om landschappen in concrete projecten te ontwikkelen.  De opgedane kennis en inzichten worden per kwartaal telkens praktisch toegepast in de projecten landschapsontwerp. Dit zijn workshops rond grootschalige ruimtelijke cases waarbij je in groep werkt. Het zelfstandig opzoeken van de nodige informatie, de interpretatie hiervan rekening houdend met de belangen van de diverse sectoren en het vormen van een onderbouwde visie op een specifiek gebied of probleem zijn hierbij essentieel. De aanpak is multidisciplinair: binnen de projecten doet elke student op basis van zijn of haar vooropleiding en competenties een belangrijke inbreng. In veel gevallen vertrekken deze projecten vanuit specifieke vragen uit het werkveld. In de loop van de projecten, evenals op het einde, worden overlegmomenten tussen de studenten en de opdrachtgevers ingelast. Zo werd al ontwerpend onderzoek gedaan voor gemeentebesturen, provinciebesturen, vzw’s en een aantal privépartners. Geografische Informatiesystemen, die in de loop van de volledige opleiding grondig worden aangeleerd, zijn hierbij een belangrijke tool. Het vierde kwartaal van de opleiding ga je tenslotte op stage. Dan krijg je gedurende acht weken de kans om de verworven competenties in het werkveld af te toetsen en te integreren.

De opleiding bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling is opengesteld voor studenten met minimaal een bachelordiploma. Er is geen toelatingsproef maar er zijn wel een aantal bijkomende toelatingsvoorwaarden. Kandidaat studenten worden geëvalueerd op basis van hun competenties op het vlak van groen en ruimtelijk inzicht. De instroom bestaat onder meer uit landschaps- en tuinarchitecten, groenbeheerders, architecten, stedenbouwkundigen, landmeters, geografen, milieudeskundigen en interieurarchitecten. Deze heterogene instroom wordt als een belangrijke meerwaarde gezien voor de opleiding omdat ze de multidisciplinaire realiteit van het werkveld weerspiegelt.

Het diploma bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling is een belangrijke meerwaarde in het werkveld van de stedenbouw, ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur, architectuur, groenbeheer en Geografische Informatiesystemen. Afgestudeerden van de opleiding worden tewerkgesteld in overheidsadministraties (Vlaamse overheid, provincies, steden en gemeenten), openbare instellingen (zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Landmaatschappij en de Regionale Landschappen) en studiebureaus in binnen- en buitenland. Na de bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling kun je onder meer ook aanknopen bij een masteropleiding in de ruimtelijke planning en stedenbouw.

docenten