Menu

Academiejaar 2019 - 2020 - gevolgen coronacrisis

Corona stelt onze samenleving, en dus ook onze school, voor grote uitdagingen. We proberen daar de best mogelijke oplossingen voor uit te denken. We doen dat steeds in overleg met HOGENT. 

Basisinformatie over het Coronavirus vind je bij HOGENT: hogent.be/coronavirus

Hier is de info die specifiek geldt voor KASK & Conservatorium:

Vanaf 18 mei: contactluw onderwijs

Thuiswerk blijft de norm

 • De standaard blijft digitaal onderwijs en thuiswerk. We volgen het  lessen- en examenrooster en gebruiken Chamilo, Panopto en Teams om met elkaar te communiceren.

Noodzakelijke onderwijs- en evaluatieavtiviteiten op de campus

 • Strikt noodzakelijke onderwijs-en evaluatieactiviteiten kunnen van 9:00 tot 17:00 plaatsvinden op de campussen, enkel in praktijklokalen en ateliers.
 • Auditoria en andere leslokalen zijn niet toegankelijk.
 • Zonder fiat van de school kan je nog niet naar de campus komen. Dat heeft onder meer te maken met de huidige door de overheid ingestelde ‘contact tracing’ waar je misschien in de media van hebt gehoord. Daarom is het noodzakelijk dat we steeds zicht hebben op wie wanneer op de campus aanwezig is. Docenten en onthaalmedewerkers volgen mee op wie er op de campus arriveert en binnen kan. Toegangsrechten op je badge of studentenkaart werken voorlopig niet. We volgen de komende periode van nabij op hoe we op de contactluwe campus toegangsrechten voor studenten kunnen geven en optimaliseren. Bespreek je plannen in detail met de coördinator van je opleiding/traject. Zij kunnen je toegang geven tot de ateliers en oefenlokalen
 • Indien je een verklaring nodig hebt vanwege de school om je te verplaatsen naar de campus kan je terecht op de dienst studentenaangelegenheden (patrick.dombrecht@hogent.be). Vraag je verklaring zeker tijdig aan.

Aanwezigheid omkaderende diensten

Veiligheidsvoorschriften op de campus

 • Social distancing en handen wassen blijven de basisregels.
 • Indien een afstand van 1,5m niet gegarandeerd is, draagt iedereen een mondmasker.
 • Docenten en medewerkers krijgen een mondmasker en handschoenen ter beschikking. 
 • In afwachting van een grotere voorraad, zorgen studenten zelf voor een mondmasker.
 • Beperkte voorraad hygiënisch materiaal beschikbaar voor fysieke examens.
 • Voor alle toegankelijke lokalen is vastgelegd hoeveel personen er tegelijk mogen aanwezig zijn. Om de social distancing vlotter te doen verlopen, zijn er op sommige plaatsen ook voorschriften op vlak van waar je kan werken en hoe je best circuleert. Ook hier is het belangrijk dat je je verantwoordelijkheid opneemt.
 • We hopen geleidelijk naar een bredere aanpak te evolueren en zullen jullie onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer er een versoepeling kan doorgevoerd worden.

Examens en jury’s

Examenroosters en planning

 • Examenroosters mei en juni zijn gepubliceerd. De roosters voor augustus en september volgen in juni. De examenroosters kan je steeds hier bekijken. Als je als student iets niet duidelijk vindt, aarzel dan niet om dat te melden aan je docenten, je studietrajectbegeleider of de roosteraar (rob.meuleman@hogent.be).
 • Alle examens in mei zullen digitaal doorgaan. Studenten vinden hier een gids voor het afleggen van digitale (open boek) examens.
 • Fysieke examens in juni zullen op campus Bijloke doorgaan. KASK & Conservatorium organiseert geen fysieke examens in Flanders Expo. 
 • De examenperiode van augustus/september wordt verlengd en sommige evaluaties/jury’s zullen plaatsvinden tot 22 september. De roosters voor die examenperiode zullen we begin juni communiceren.
 • De onthaalweek start op 21 september in plaats van op 14 september, de eerste lesweek verschuift van 21 september naar 28 september. Met die wijziging beogen we een optimale spreiding van de examens en jury’s in augustus/september en een optimale opstart van het academiejaar.

Theorie-examens

 • De theorie-examens gaan door in de eerste zittijd mei-juni.

Academische opleidingen

 • Voor de afstudeerjaren van de bachelors en de masters van de academische opleidingen worden de praktijkjury’s verschoven naar de examenperiode van augustus/september. 
 • De evaluaties van de praktijkvakken in de niet-afstudeerjaren gaan door in de periode juni tot en met september, met uitzondering van het zomerreces. Per traject zullen we nagaan wanneer en hoe dat precies kan zijn. 

Voortgezette opleidingen

 • Voortgezette opleidingen (postgraduaten en master na master) in de muziek volgen bovenstaande afspraken voor de academische opleidingen. Voor de postgraduaten EPAS, Digital Storytelling en Curatorial Studies kunnen er omwille van de aard van deze opleidingen wel afwijkingen zijn ten aanzien van bovenstaande afspraken.  

Professionele opleidingen (landschaps-en tuinarchitectuur, interieurvormgeving en landschapsontwikkeling)

 • De evaluaties van alle opleidingsonderdelen gebeuren in mei/juni zoals voorzien, We voorzien een verlenging in de timing van de evaluatie-activiteiten tot uiterlijk 3 juli. Uitzonderlijk zal er ook een tweede zittijd georganiseerd worden in augustus/september voor opleidingsonderdelen waarvoor er normaal gezien geen tweede zittijd voorzien is. Studenten die niet slagen voor deze opleidingsonderdelen (hoofdzakelijk ateliergebonden opleidingsonderdelen) hebben mogelijk recht op een herkansing in september, zij het dat de tweede zittijd enkel zal slaan op een herevaluatie van de activiteiten van het tweede semester of naargelang de afspraken, van de activiteiten sinds 23 maart 2020. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het recht op deze tweede zittijd. Wie aan zo’n uitzonderlijke tweede zittijd wil meedoen, moet voldoende geparticipeerd hebben aan de online begeleiding én mag niet ongewettigd afwezig geweest zijn op de jury’s in de eerste zittijd.

Versoepeling deliberatieregels

 • We willen je ook al meegeven dat we onze deliberatieregels versoepelen voor studenten die dit academiejaar hun bachelor- of masterdiploma behalen, maar die nog een uitgestelde stage of jury in tweede zittijd moeten doen. Uitzonderlijk kunnen deze studenten een tekort van een 8/20 of 9/20 voor een opleidingsonderdeel van 6 of minder studiepunten overzetten naar de tweede zittijd om hier na slagen op de stage en/of jury in tweede zittijd op gedelibereerd te worden, zonder dat opleidingsonderdeel te hernemen. We zullen daar eind juni na bekendmaking van de punten verder in detail over communiceren zodat je goed op de hoogte bent van jouw opties.

Minimum 30% studie-efficiëntie i.p.v. 60%

De studie- en trajectbegeleider zal je studievoortgang nu op een andere manier opvolgen. Na de puntenbekendmaking van de tweede zittijd bekijkt de trajectbegeleider voor hoeveel studiepunten je was ingeschreven en voor hoeveel van die studiepunten je geslaagd bent. Je studievoortgang (of studie-efficiëntie) bereken je door het aantal behaalde studiepunten te delen door het totale aantal studiepunten waarvoor je dit jaar bent ingeschreven. Je vindt je studievoortgang overigens ook terug op je puntenbrief.  

In normale omstandigheden verwachten we een minimale studie-efficiëntie van 60%. Wie dat niet haalt, krijgt een waarschuwing en krijgt een bindende voorwaarde opgelegd. Wie namelijk bij een volgende inschrijving opnieuw geen 60% studie-efficiëntie kan halen, kan niet opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding.  In deze coronatijden stellen we onze verwachtingen bij: enkel wie niet slaagt voor 30% van het aantal ingeschreven studiepunten, krijgt een bindende voorwaarde opgelegd. 

Stel dat je nu al onder studievoortgangsbewaking valt omdat je in 2018-2019 geen 60% studievoortgang behaalde, dan geldt ook dat je nu een studie-efficiëntie van 30% dient te halen om verder te kunnen met je studie zonder bindende voorwaarden. Indien je vragen hebt over je studievoortgang, kan je terecht bij de studie- en trajectbegeleider van je opleiding.

Stages en kunst in het werkveld

 • Vanaf 18 mei kunnen stage-activiteiten hervat worden.
 • Studenten kunnen uitzonderlijk hun stage-activiteiten verderzetten tot 15 november.
 • Aan studenten die na het verwerven van hun studiepunten nog een stage-ervaring willen opdoen, bieden we de mogelijkheid om een vrije stage te doen (d.w.z. niet in het kader van studiepunten maar wel met een stagecontract). Verdere info en richtlijnen hieromtrent kan je inwinnen bij de stagecoördinatoren en coördinatoren kunst in het werkveld.
 • Deels uitgevoerde of afgelaste stages hebben intussen een alternatieve invulling gekregen

Bibliotheken en uitleendiensten

Internationale mobiliteit 

We bekijken met iedere student individueel wat de beste oplossing is om dit academiejaar het studieprogramma af te werken.  Studenten met vragen kunnen steeds terecht bij het aanspreekpunt internationalisering, Els Moens (els.moens@hogent.be). 

Sommige studenten hopen nog steeds dit academiejaar (periode juni tot en met september) naar het buitenland te gaan in het kader van hun studies. De huidige situatie en de maatregelen nopen ons om te zeggen dat de kans hiertoe klein of onbestaande is. Studenten overleggen best met hun docenten om een alternatief te vinden waar ze voluit voor kunnen gaan.

Graduation en artistieke projecten

Alle Graduation activiteiten die gepland waren voor juni stellen we uit. We organiseren het festival als fysiek evenement in september (afhankelijk van de richtlijnen van de overheid).
We onderzoeken alternatieve pistes voor het presenteren van afstudeerwerk, zowel analoog als digitaal.

De heropstart van onze artistieke werking zoals we die kennen, is nog onduidelijk. Ook zij werken aan alternatieven, zoals KASKcinema Uncut of het nieuwe PLAT PLATFORM. Studenten met geplande maar afgelaste presentaties presenteren hun werk in de affichedisplays op campus Bijloke.

Vakantie en zomerwerking

Tijdens het zomerreces (6 juli tot en met 16 augustus) worden vanuit de school geen onderwijs- of evaluatie-activiteiten ingeroosterd.  
In de zomer willen we onze afstuderende Bachelors en Masters de kans bieden om in onze ateliers en studio’s door te werken aan hun afstudeerprojecten. Hoe dat concreet zal gebeuren, bekijken we de komende weken samen met de studenten.

Proclamatie

Van de plechtige proclamatie van het academiejaar 2019-2020 willen we een fysiek feest maken en dus wachten we met het prikken van een datum tot we weten wanneer we weer kunnen samenkomen met studenten, familie, vrienden en docenten.

Studentenrestaurants

Alle studentenrestaurants zijn gesloten tot nader bericht.

Teruggave van atelier- en studiogeld

Voor de opleidingen Interieurvormgeving en Landschaps- en Tuinarchitectuur ligt het zwaartepunt wat betreft uitstappen en studiereizen in de huidige periode van het academiejaar. Jammer genoeg hebben we door de Corona-crisis alle extra-murosactiviteiten moeten annuleren en kan het ateliergeld dit academiejaar niet volledig besteed worden. We zullen daarom overgaan tot een gedeeltelijke terugbetaling van het ateliergeld voor deze opleidingen:

 • €115 voor een voltijdse inschrijving in de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur
 • €62 voor een voltijdse inschrijving in de opleiding Interieurvormgeving

Voor studenten die deeltijds ingeschreven zijn wordt de vermindering verhoudingsgewijs toegepast. De terugbetaling zou begin mei automatisch moeten gebeurd zijn.

Voor de andere opleidingen wordt er voorlopig geen teruggave voorzien. Sommige trajecten hebben de beschikbare bijdragen voor dit academiejaar al besteed. Andere voorzien nog kosten in functie van afstudeerjury’s e.d.

Laat van je horen

De coronacrisis en de implicaties daarvan hebben een impact op ons allemaal. We willen jullie op het hart drukken dat jullie steeds terecht kunnen bij jullie studie- en trajectbegeleiders en bij STUVO. Zij zijn digitaal bereikbaar. Vanuit onze school hebben we ook een meldpunt voor studenten met vragen via het e-mailadres coronaquestions@schoolofarts.be. Aarzel niet om hiervan gebruik te maken.